A king with four wives – ພະລາຊາ ກັບ ເມຍສີ່ຄົນ

Once upon a time. there was a king with four wives. one day a king got sick and was on his deathbed afraid of being in the afterlife alone,

ດົນນານມາແລ້ວ ມີພະລາຊາ ກັບເມຍສີ່ຄົນ. ວັນໜຶ່ງພະລາຊາເກີດລົ້ມປ່ວຍ ແລະ ນອນຢູ່ເທິງຕຽງເພື່ອລໍຄອຍຄວາມຕາຍ ຮູ້ສຶກຢ້ານກົວທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຫຼັງຄວາມຕາຍຄົນດຽວ

 

he asked his fourth wife which he loved the most and brought her diamonds, gold and elegant clothing. He asked her “would you die with me and go with me in the afterlife?” The fourth wife replied “I’m sorry I can’t do that” and walked away.

ລາວຖາມເມຍທີ່ຄົນສີ່ຂອງລາວ ເຊິ່ງເປັນເມຍຄົນທີ່ລາວຮັກທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຊື້ເພັດ, ຄຳ ແລະ ເສື້ອຜ້າງາມໆໃຫ້. ລາວຖາມນາງວ່າ ເຈົ້າຈະຕາຍໄປພ້ອມຂ້ອຍ ແລະ ໄປກັບຂ້ອຍໃນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍບໍ່? ເມຍຄົນທີ່ສີ່ຂອງລາວຕອບວ່າ ຂໍໂທດຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວນາງກໍ່ຍ່າງໜີໄປ.

 

He also loved his third wife and very proud and would show her off to neighboring kingdoms, so he called on his third wife and asked “would you accompany me to the afterlife? The third wife replied “I love my life too much. I’m sorry I cannot go with you and when you die I’m going to remarry”

ພະລາຊາເອງກໍ່ຮັກເມຍຄົນທີ່ສາມເຊັ່ນກັນ ແລະ ກໍ່ພູມໃຈໃນຕົວນາງ ແລະ ກໍ່ມັກຈະພານາງໄປພົບປະກັບໝູ່ອານາຈັກອື່ນໆສະເໝີ. ລາວຈຶ່ງເອີ້ນເມຍຄົນທີສາມເຂົ້າມາຫາ ແລະ ຖາມວ່າ ເຈົ້າຈະໄປເປັນໝູ່ຂ້ອຍໃນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍບໍ່? ເມຍຄົນທີສາມຕອບວ່າ ຂ້ອຍກໍ່ຮັກຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ຂໍໂທດທີ່ຂ້ອຍໄປກັບເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າຕາຍຂ້ອຍກໍ່ຈະແຕ່ງງານໃໝ່.

 

The second wife has always been there for him in his time of need so he asked “would you accompany me to the afterlife? The second wife then replied “I’m sorry that I can’t help you out this time but what I can do is arrange your funeral and I will be there for your funeral”

ເມຍຄົນທີ່ສອງມັກຈະຢູ່ກັບລາວຕະຫຼອດ ໃນເວລາທີ່ລາວຕ້ອງການ ລາວຈຶ່ງຖາມນາງວ່າ ເຈົ້າຈະໄປເປັນໝູ່ຂ້ອຍໃນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍບໍ່? ເມຍຄົນທີ່ສອງຕອບວ່າ ຂ້ອຍຂໍໂທດ ຄັ້ງນີ້ຂ້ອຍຊ່ວຍເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຈັດງານສົບໃຫ້ ແລະ ຂ້ອຍຈະຢູ່ຮ່ວມງານສົບຂອງເຈົ້າ.

 

A voice called out and said “I’ll leave with you and follow you wherever you go even if it is the afterlife”. The king looked and it was his first wife but this was the wife that he took care of the least he felt embarrassed and said “I’m sorry I should’ve taken better care of you and giving you more attention when I was alive”

ທັນໃດນັ້ນກໍ່ມີສຽງດັງຂື້ນມາວ່າ ຂ້ອຍຈະໄປກັບເຈົ້າ ແລະ ຕິດຕາມເຈົ້າໄປທຸກບ່ອນ ແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍກໍ່ຕາມ. ພະລາຊາແນມເບີ່ງ ແລະ ພົບວ່າ ນັ້ນແມ່ນເມຍຄົນທີ່ໜຶ່ງຂອງລາວ. ແຕ່ເມຍຄົນນີ້ເປັນເມຍທີ່ລາວເອົາໃຈໃສ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ລາວຮູ້ສຶກອາຍ ແລະ ເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍຂໍໂທດຂ້ອຍໜ້າຈະເບີ່ງແຍງເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຈົ້າຫຼາຍກວ່ານີ້ຕອນທີ່ຂ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່.

 

The moral of this story is that we all have four wives. Our four wives is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing but in the end, it can’t follow us in the afterlife.

ປັດຊະຍາຂອງເລື່ອງນີ້ກໍ່ຄື ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ມີເມຍທັງສີ່ຄົນນີ້. ເມຍຄົນທີ່ສີ່ຂອງເຮົາກໍ່ປຽບເໝືອນກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາມັກຕົບແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເສື້ອຜ້າງາມໆ. ແຕ່ສຸດທ້າຍພວກມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມເຮົາໄປໃນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍໄດ້.

 

 

The third wife represents our possessions we spend so much time trying to gather possessions but in the end, they can’t follow us to the afterlife. it will be given to the other people and divided. Just like the third wife said she’s going to remarry.

ເມຍຄົນທີ່ສາມປຽບເໝືອນ ຊັບສົມບັດຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາມະຫາສານເພື່ອເກັບສະສົມມັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມເຮົາໄປໃນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍໄດ້ ແລະ ມັນກໍ່ຈະຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແລະ ຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆ.  ດັ່ງທີ່ເມຍຄົນທີ່ສາມບອກວ່າລາວຈະແຕ່ງງານໃໝ່.

 

The second wife is our friends and family. We trust them, they’re there for us in times of need but the furthest they can go with us is to our funeral and send us off.

ເມຍຄົນທີ່ສອງປຽນເໝືອໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຮົາ. ເຮົາໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະບ່ອນນັ້ນສະເໝີໃນຍາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ແຕ່ໄສສຸດທີ່ພວກເຂົາສົ່ງເຮົາໄດ້ກໍ່ຄື ງານສົບເທົ່ານັ້ນ.

 

Our first wife, the first wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul that is what will follow us to the afterlife.

ເມຍຄົນທຳອິດຂອງເຮົາປຽບເໝືອນ  ຈິດວິຍານຂອງເຮົາ. ພວກເຮົາມັກຈະລະເລີຍບໍ່ດູແລຈິດວິຍານຂອງເຮົາ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະຕິດຕາມເຮົາໄປ ແມ້ແຕ່ວ່າເປັນໂລກຫຼັງຄວາມຕາຍ

 

Care for your body, keep it healthy, enjoy your possessions and the comfort they provide, cherish your friends and family for the love that they provide but don’t forget to take care of your soul, nourish your soul, take time to be alone, take time to pray, take time to mediate. Because it is the source of all of your life and your most faithful friend.

ດູແລຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ, ມີຄວາມສຸກກັບສົບບັດທີ່ມີ ແລະ ຄວາມສະບາຍທີ່ມັນມອບໃຫ້ທ່ານ. ຈົ່ງຖະໜອມນຳ້ໃຈໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃຫ້ສົມກັບຄວາມຮັກທີ່ພວກເຂົາມອບໃຫ້ເຮົາ ແຕ່ຢ່າລືມເບິ່ງແຍງຈິດວິນຍານຂອງຕົວເອງ, ລໍ່ລ້ຽງຈິດວິນຍານຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ. ລອງໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຕົວເອງ, ອະທິຖານ, ນັ່ງສະມາທິ ເພາະມັນແມ່ນຈຸດກຳເນີດຂອງຊີວິດເຈົ້າທັງໝົດ ແລະ ເປັນເພື່ອນທີ່ຊື່ສັດທີ່ສຸດ

 

ທີ່ມາ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s