ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດສຳລັບພະນັກງານກິນເງິນເດືອນຄືພວກເຮົາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນາຍທຶນເອົາປຽບ ເຂົ້າມາດາວໂຫຼດເອົາໄປອ່ານໄດ້ເລີຍທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ

ຖ້າວ່າທ່ານໃດສົນໃຈກ່ຽວກັບ ສັນຍາແຮງງານແມ່ນ ອ່ານທີ່ໜ້າທີ່ 29 ຂອງ ໝວດທີ 2

ການຍົກເລີກ ແລະ ການສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ”

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (1)

lao labour law