ກົດໝາຍແຮງງານ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດສຳລັບພະນັກງານກິນເງິນເດືອນຄືພວກເຮົາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນາຍທຶນເອົາປຽບ ເຂົ້າມາດາວໂຫຼດເອົາໄປອ່ານໄດ້ເລີຍທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ

ຖ້າວ່າທ່ານໃດສົນໃຈກ່ຽວກັບ ສັນຍາແຮງງານແມ່ນ ອ່ານທີ່ໜ້າທີ່ 29 ຂອງ ໝວດທີ 2

ການຍົກເລີກ ແລະ ການສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ”

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (1)

lao labour law

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s