9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອຫົວໜ້າ

      ມື້ນິ້ໄດ້ອ່ານໜັງສື Thank God It's Monday ຂອງ Anontawong's Musing ນັກຂຽນ Webblog ແລະ ເຫັນບົດໜຶ່ງຊື່ວ່າ 9 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອຫົວໜ້າ ທີ່ອ່ານແລ້ວຢາກເອົາມາແຊຣໃຫ້ບັນດາທ່ານຟັງທັງຜູ້ທີ່ຍັງເປັນລູກນ້ອງຢູ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປັນການເຕືອນຕົວເອງນຳ ໃນເວລາທີ່ເປັນຜູ້ນຳ ຫຼື ຫົວໜ້າໃນໜ່ວຍງານ ຫຼື ພະແນກ ຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ເຮົາຄວນມີການວາງຕົວແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອງເບື່ອ…