ການແກ້ Virus ເຊື່ອງ Folder

1 ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເຮົາກົດປຸ່ມ Windows + R ມັນກໍ່ຈະໂຊໜ້າຕ່າງ ຂຶ້ນມາ ຫລື ກົດແຕ່ປຸ່ມ Windows ກໍ່ໄດ້ 2 ໃຫ້ເຮົາພິມໃສ່ວ່າ cmd ໃນໜ້າຕ່າງຂອງ Run ແລ້ວກົດປຸ່ມ Enter ກໍ່ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງຂອງ DOS ຂື້ນມາ 3 ເມື່ອເປີດໜ້າຕ່າງຂອງ DOS ມາແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາ ສຽບ USB ເຂົ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ…