ການແກ້ Virus ເຊື່ອງ Folder

1 ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ເຮົາກົດປຸ່ມ Windows + R ມັນກໍ່ຈະໂຊໜ້າຕ່າງ ຂຶ້ນມາ ຫລື ກົດແຕ່ປຸ່ມ Windows ກໍ່ໄດ້

Screen Shot 2561-06-26 at 00.26.23

2 ໃຫ້ເຮົາພິມໃສ່ວ່າ cmd ໃນໜ້າຕ່າງຂອງ Run ແລ້ວກົດປຸ່ມ Enter ກໍ່ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງຂອງ DOS ຂື້ນມາ

Screen Shot 2561-06-26 at 00.25.32

3 ເມື່ອເປີດໜ້າຕ່າງຂອງ DOS ມາແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາ ສຽບ USB ເຂົ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົດປຸ່ມ Windows + E ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນ File Explorer ແລ້ວຊອກຫາ Drive ຂອງ USB ຂອງເຮົາວ່າຢູ່ໃນ Drive ຕົວອັກສອນໃດ

Screen Shot 2561-06-26 at 00.26.38

4 ເມື່ອເຫັນ Drive ຂອງ USB ຂອງເຮົາແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາພິມຊື່ຂອງມັນມັນລົງໄປຕາມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສອງຈ້ຳ​( : )ແລ້ວກົດ Enter

Screen Shot 2561-06-26 at 00.26.54

 

5 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ Drive ຂອງ USB ແມ່ນ E    ເຮົາກໍ່ພິມໃສ່ວ່າ  E: ແລ້ວ Enter ໃຫ້ເຮົາພິມໃສ່ວ່າ attrib –r –s –h /S /D  ຕາມຮູບຂ້າງລຸ່ມ ແລ້ວກົດ Enter ແລ້ວລໍຖ້າຈົນກວ່າມັນຈະຂື້ນ Drive ຂອງ USBຂອງເຮົາກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ

Screen Shot 2561-06-26 at 00.27.08

Screen Shot 2561-06-26 at 00.27.20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s