Blockchain ເທັກໂນໂລຢິປ່ຽນໂລກ

ໃນໂລດິຈິຕໍ ຜູ້ຄົນສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ພ້ອມກັນນັ້ນເຄື່ອງມືສື່ສານ ສະມາດໂຟນ ກໍ່ເປັນຕົວຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກຳຕ່າງໆມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເຮົາສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ທຸກບ່ອນ ທຸກເວລາ ແລະ ມັນຍັງເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການເຮັດທຸລະກຳ ຂອງໂລກໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ການມາຂອງເທັກໂນໂລຢີ່ໃໝ່ທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນປະຈຸບັນຢ່າງເຊັ່ນ Blockchain.   Blockchain ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີໃນຮູບແບບ data platform ທີ່ຊ່ວຍໃນການ ສ້າງ, ເກັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື…