ຫົວໜ້າຕ້ອງອ່ານ!! 8 ເຫດຜົນທີ່ພະນັກງານເກັ່ງໆຂອງອົງກອນ ລາອອກ!!

ຈາກການວິໄຈຫຼາຍແຫຼ່ງພົບວ່າ: 50% ຂອງພະນັກງານທີ່ລາອອກແມ່ນຍ້ອນພຶດຕິກໍາຂອງ “ຫົວໜ້າ” ດັ່ງນີ້: ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເວລາ ທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ (Impossible Target & Deadline) ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແບບໄວ້ຢູ່ເທິງຟ້າພຸ້ນ!!! ອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ ຈົນນຳໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈໄດ້. ສະນັ້ນ, ໃນຖານະຜູ້ນໍາ ວຽກງານ ຄວນເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ກະຕືລືລົ້ນ ຢາກເຮັດວຽກສຳເລັດພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າ ຖືກກົດດັນໃຫ້ຕ້ອງເຮັດວຽກທຸກມື້ທຸກຄືນ ຈົນບໍ່ມີມື້ພັກ.…