13 ອາຊີບ ທີ່ອາດຈະດັບສູນໄປ ໃນອີກ 10 ປີ

ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ພາກທຸລະກິດທີ່ມີການນຳເຕັກໂນໂລຊີ AI ເຂົ້າມາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ອຸດສາຫະກຳກົນຈັກ, ບໍລິການດ້ານການແພດ ແລະ ບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ AI ຍັງຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂະແໜງການອື່ນໆອີກໃນອະນາຄົດ. ເຊິ່ງການໃຊ້ປັນຍາປະດິດນີ້ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄົນ ແລະຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໃນໄລຍະຍາວໄດ້ນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, AI ຈຶ່ງຈະຖືກເລືອກເຂົ້າມາທົດແທນແຮງງານມະນຸດໃນຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດໃນໂລກ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕາມມາ. ເຊິ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນດາຂະແໜງການທີ່ແຮງງານຄົນ ຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍບັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງຈັກ: ເນື່ອງຈາກມີການນຳ AI ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານຈຶ່ງຕ້ອງຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະພະນັກງານແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຢູ່ໃນສາຍການຜະລິດ. ອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ…