13 ອາຊີບ ທີ່ອາດຈະດັບສູນໄປ ໃນອີກ 10 ປີ

ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ພາກທຸລະກິດທີ່ມີການນຳເຕັກໂນໂລຊີ AI ເຂົ້າມາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ ອຸດສາຫະກຳກົນຈັກ, ບໍລິການດ້ານການແພດ ແລະ ບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ AI ຍັງຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂະແໜງການອື່ນໆອີກໃນອະນາຄົດ. ເຊິ່ງການໃຊ້ປັນຍາປະດິດນີ້ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄົນ ແລະຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໃນໄລຍະຍາວໄດ້ນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, AI ຈຶ່ງຈະຖືກເລືອກເຂົ້າມາທົດແທນແຮງງານມະນຸດໃນຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດໃນໂລກ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕາມມາ. ເຊິ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນດາຂະແໜງການທີ່ແຮງງານຄົນ ຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍບັນຍາປະດິດ ຫຼື AI

 1. ອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງຈັກ: ເນື່ອງຈາກມີການນຳ AI ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານຈຶ່ງຕ້ອງຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະພະນັກງານແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຢູ່ໃນສາຍການຜະລິດ.
 2. ອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອີເລັກໂຕຼນິກ: ຈະມີການນໍາລະບົບແຂນກົນຈັກມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດ ແທນແຮງງານຄົນ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຄ່ອຍໆໝົດຄວາມໝາຍໄປ.
 3. ທຸລະກິດການເງິນ: ໄດ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ພະນັກງານທະນາຄານ ແລະ ປະກັນໄພ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກທະນາຄານກໍຈະລົງທຶນໃຊ້ AI ເພື່ອບໍລິຫານຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ (Big data) ນຳມາວິເຄາະສ້າງຍຸດທະສາດບໍລິການລູກຄ້າທີ່ຖືກໃຈ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ເມື່ອພະນັກງານມີຄວາມຈໍາເປັນໜ້ອຍລົງຈຶ່ງມີການຍຸບ ປິດສາຂາ ແລະ ຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານລົງ.
 4. Call Center ແລະ ພະນັກງານຂາຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ: ໃນໄລຍະເວລາມໍ່ໆນີ້ຈະຖືກ AI ເຂົ້າມາແທນທີ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະນັກງານຮັບໂທລະສັບອີກຕໍ່ໄປ.
 5. ພະນັກງານບັນຊີ: ອາຊີບນີ້ຖືກຄາດການວ່າຈຳນວນພະນັກງານຈະຫຼຸດລົງ 8% ໃນປີ 2024, ເນື່ອງຈາກການເກັບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ການລົງບັນຊີ ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າປັດຈຸບັນມີໂປຣແກຣມ (Program) ບັນຊີສຳເລັດຮູບອອກມາຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສາມາດລົງບັນຊີໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານບັນຊີອີກ.
 6. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ: AI ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບທີ່ໃຊ້ຄົນ ແລະ ວຽກງານເອກະສານພື້ນຖານ, ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ງົບປະມານສູງ, ຜ່ານລະບົບຄຳນວນຄ່າຕອບແທນອັດຕະໂນມັດ ຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການຈັດສັນສະຫວັດດີການ ແລະ ຄ່າຕອບແທນໃຫ້ພະນັກງານປະຈຳເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມ (Program) Ultipro ແລະ Workday ທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.
 7. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ: ລະບົບໂທລະສັບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລະບົບການລົງຕາຕະລາງ ສາມາດແທນທີ່ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານຕ້ອນຮັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມວ່າໃນອະນາຄົດບໍລິສັດຕ່າງໆ ອາດຈະປ່ຽນມາໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດແທນການຈ້າງພະນັກງານ.
 8. ພະນັກງານຂາຍໂຄສະນາ: ການໃຊ້ສື່ໂຄສະນາປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນແປງຈາກສື່ແຕ່ເກົ່າໄປເປັນສື່ ດິຈິຕ໋ອນ (Digital) ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສື່ໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງລະບົບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຊື້ໂຄສະນາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຈຶ່ງບໍ່ມີພະນັກງານຂາຍມາກ່ຽວຂ້ອງໃນສື່ ດິຈິຕ໋ອນ (Digital) ໃນອະນາຄົດ ພະນັກງານຂາຍໂຄສະນາຈຶ່ງມີຄວາມເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນລົງ.
 9. ພະນັກງານກວດອັກສອນ: ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນໂປຣແກຣມ (Program) ພິສູດອັດສອນໄດ້ຖືກໃຊ້ງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕົວຢ່າງ Program ພື້ນຖານທີ່ເຮົາຮູ້ດີຄື Microsoft word ໄປຈົນເຖິງໂປຣແກຣມ (Program) ກວດອັກສອນ Grammarly ແລະ Hemingway App ອີກທັງຍັງມີເຕັກໂນໂລຊີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຂຽນສາມາດ ກວດອັກສອນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ແນວໂນ້ມການຈ້າງງານພະນັກງານກວດອັກສອນຈຶ່ງຈະຫຼຸດລົງ.
 10. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄອມພິວເຕີ້: ຫຼາຍໆອົງກອນເລີ່ມໃສ່ Bots ແລະ ການຕອບແບບອັນຕະໂນມັດ ໃນການຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ, ທັງວິທີການໃຊ້, ມີຄຳແນະນຳເປັນຂັ້ນຕອນໃນການແກ່ບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈທີ່ອະນາຄົດຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນດ້ານນີ້ຈະໜ້ອຍລົງ.
 11. ພະນັກງານຂາຍໃນສູນການຄ້າ: ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີສູນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີພະນັກງານຂາຍ ຂະນະທີ່ຮ້ານຂາຍເຟີນີເຈີຫຼາຍບໍລິສັດ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການແລ້ວສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ສ່ວນຜູ້ບໍລິໂພກໃນປັດຈຸບັນ, ກໍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນປະກອບການຕັດສິນໃຈ ຈາກອິນເຕີເນັດດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາພະນັກງານຂາຍຕາມສູນການຄ້າອີກຕໍ່ໄປ.
 12. ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ: ໃນອະນາຄົດພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງອາດຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍ ໂດຣນ (Drone) ຫຼື ຫຸ່ນຍົນ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຍັງບໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງໃນເລື່ອງນີ້ ຈາກໂຄງສ້າງພື້ນຖານຍັງບໍ່ສຳເລັດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າປະກົດການດັ່ງກ່າວຈະເຫັນຜົນຊັດເຈນໃນປີ 2024.
 13. ນັກວິໄຈການຕະຫຼາດ: ເຖິງແມ່ນວ່ານັກວິໄຈການຕະຫຼາດຖືເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ (Contrast) ໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ. ແຕ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ກໍສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍກວ່າເຊັ່ນ: Growthbot ສາມາດຮວບຮວມງານວິໄຈການຕະຫຼາດໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາສົນໃຈ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງໃນອຸດສາຫະກຳນັ້ນໆ, ເຊິ່ງແຈ້ງຜ່ານທາງຄຳສັ່ງທາງ Slack (ໂປຣແກຣມແຊັດສຳເລັດຮູບ) ໄດ້ທັນທີ. ສະນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດ ນັກວິໄຈຕະຫຼາດ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກວຽກ.

ປັດຈຸບັນນີ້, ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເປັນກົນໄກສຳຄັນ ທີ່ສາມາດຕອບໂຈດທັງຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການຕະຫຼາດຍຸກໃຫມ່ທີໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ຈຶ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ແທນບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນມະນຸດໃນຫຼາຍໆຕໍາແໜ່ງ, ແຕ່ບຸກຄະລາກອນເຫຼົ່ານີ້ ກໍສາມາດປັບປ່ຽນໄປເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍຄວນກຽມຕົວ ປັບປ່ຽນ ປັບປຸງ ແລະພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະຢູ່ລອດໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງໄປໃນອະນາຄົດ.

ສຳລັບນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ກຳລັງເລືອກສາຍຮຽນວິຊາຊີບຕອນເປີດເທີມນີ້ ບົດຄວາມນີ້ອາດເປັນແວ່ນແຍງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ບົ່ງບອກວ່າ ຢ່າເລືອກອາຊີບທີ່ກຳລັງຈະໝົດໄປ ຢ່າເປັນແມງເມົ່າທີີ່ບິນເຂົ້າກອງໄຟ ຍ້ອນບາງອາຊີບຊົ່ວເຮົາຊິຮຽນຈົບ ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3-4 ປີ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເລືອກອາຊີີບທີ່ຈະມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນພາຍໜ້າ ແລະມີຄວາມສຸກໄປກັບມັນ ຈຶ່ງຈະແມ່ນຕົວເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

ທີ່ມາ: Target Magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s