ການມີແຜນທີ່ດີກໍ່ເຂົ້າໃກ້ຄວາມສຳເລັດແລ້ວ 50%

ການກະທຳບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຖ້າຫາກເຮົາມີການວາງແຜນກະກຽມ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຮອບຄອບແລ້ວ ນັ້ນກໍ່ເທົ່າກັບວ່າເຮົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມສຳເລັດແລ້ວ 50% ດັ່ງຄຳສຸພາສິດທີ່ວ່າ

ຖ້าມີເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ ໃນການຕັດຕົ້ນໄມ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງທຳອິດໃນການຝົນຂວານ

-Abraham Lincoln-

ແອັບບຣາແຮມ ລິນຄອນ

ມີຕອນໜຶ່ງໃນວັນນະຄະດີ ສາມກົກ ທີ່ສຸມາອີ້ໄດ້ໃຊ້າກຳລັງທະຫານເຂົ້າມາຍຶດອຳນາດ ຂອງພະລາດຊະວັງ ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມຕົວ ໂຈຊອງ ທີ່ເປັນອາວຂອງຫ້ອງເຕ້  ວຸ້ຍກົກ ແລະ ໂຈຊອງໄດ້ເວົ້າກັບສຸມາອີ້ວ່າ “ສຸມາອີ້ເຈົ້າຊະນະແລ້ວ, ເຈົ້າໃຊ້ເວລາພຽງມື້ດຽວກໍ່ສາມາດຍຶດແຜ່ນດິນທີ່ບັນພະບູລຸດພວກຂ້ອຍສ້າງມາເປັນເວລາ 4 ລຸ້ນຄົນໄດ້!” ແລະ ສຸມາອີ້ກໍ່ໄດ້ຕອບກັບໂຈຊອງໄປວ່າ “ແມ່ນຢູ່ວ່າຂ້ອຍຟັນດາບພຽງຄັ້ງດຽວ, ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າຂ້ອຍຝົນດາບນີ້ມາເປັນເວລາຕັ້ງ 10 ປີແລ້ວ”

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າການກະທຳສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຢາກຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເລື່ອງໃດໜຶ່ງແລ້ວ ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໃນການ ສືກສາວາງແຜນ, ກະກຽມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກປະສົບການຕ່າງໆໃນເລື່ອງນັ້ນ ໃຫ້ຫຼາຍ ກ່ອນທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s