ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່

ເງິນ 3 ແສນ ລ້ຽງຫົວໃຈແມ່ ເງິນໃຫ້ແມ່ ມີອາຈານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທ່ານໜຶ່ງໃຫ້ເງິນເດືອນແມ່ ເດືອນລະ 3 ແສນ ທຸກໆເດືອນ. ຂ້າພະເຈົ້າສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຫ້ເດືອນລະ 3 ແສນ? ໃນເມື່ອແມ່ກໍ່ຢູ່ບ້ານຫຼັງດຽວກັນກັບອາຈານຢູ່ແລ້ວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈ່າຍຕ່າງໆ ອາຈານກໍ່ເປັນຜູ້ຈັດການໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ໃນມື້ໜຶ່ງພໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດ ເລີຍຖາມອາຈານໄປວ່າ ”ອາຈານກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ນໍ” ອາຈານຕອບວ່າ ”ອາຈານກຳລັງຕັດລາຍຈ່າຍຢູ່… ອາຈາຕ້ອງຕັດຄ່າລົດ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບ້ານຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ແມ່ອີກເດືອນລະ 3 ແສນ.. ຊ່ວງນີ້ລາຍຮັບກັບລາຍຈ່າຍມັນບໍ່ຄ່ອຍສອດຄ່ອງກັນ ຈຳເປັນຕ້ອງຕັດບາງລາຍຈ່າຍລົງ” ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍບອກວ່າ ”ເງິນເດືອນໃຫ້ແມ່ອາຈານ 3 ແສນ ສາມາດຕັດລົງໄດ້ຕົວະອາຈານ.. ອາຫານການກິນແຕ່ລະຄາບ ອາຈານກໍ່ເປັນຜູ້ເບິ່ງໃຫ້ແມ່ອາຈານຢູ່ແລ້ວ, ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖື ອາຈານກໍ່ຊື້ໃຫ້ຕະຫຼອດ, ເວລາບໍ່ສະບາຍ ອາຈານກໍ່ເປັນຜູ້ເບິ່ງເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ແລ້ວ, ແມ່ນອາຈານກໍ່ຕາບອດ ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ສະນັ້ນເງິນເດືອນ 3 ແສນນີ້ ຕັດໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ອາຈານ” ອາຈານຕອບວ່າ ”ຕັດບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ 3 ແສນ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະເປັນເງິນ ສຳລັບລ້ຽງຫົວໃຈແມ່!” ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນແລ້ວ ອຶ້ງ! ”ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່”… ທ່ານຜູ້ອ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ກັບຄຳເວົ້ານີ້? ແມ່ ອາຈານເວົ້າຕໍ່ ”ຫົວໃຈຕ້ອງການອາຫານໃຫ້ມາລໍ່ລ້ຽງໃຫ້ອິ່ມເອມ ເບີກບານ ເປັນສຸກ.. ນ້ອງລອງຄິດເບິ່ງ… ຄົນທີ່ບໍ່ມີເງິນຕິດໂຕເລີຍ ເຂົາເປັນແນວໃດ? ຫົວໃຈຈະແວບ, ບໍ່ເບີກບານ ຄືຕົ້ນໄມ້ຂາດນຳ້. ໃຜທີ່ເປັນມະນຸດເງິນເດືອນຈະເຂົ້າໃຈ ຊ່ວງວັນທີ່ ຊາວປາຍຂອງເດືອນ ຈະຮູ້ສຶກເປັນຫງອຍໆ ບໍ່ເບີກບານ ເວລາບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າຜ່ອນ, ເງິນກິນເຂົ້າ ຫົວໃຈຈະບໍ່ເບີກບານ ຈົນກວ່າຈະຮອດມື້ເງິນເດືອນອອກ. ກໍ່ແມ່ນຢູ່ວ່າແມ່ກໍ່ຢູ່ກັບເຮົາ ແຕ່ຖ້າວ່າແມ່ບໍ່ມີເງິນຕິດໂຕເລີຍ ຫົວໃຈເພິ່ນກໍ່ບໍ່ເບີກບານ  ເມື່ອຮອດມື້ເງິນເດືອນອອກ ທຸກຄົນຈະໜ້າບານປານ ດິນແລ້ງໄດ້ນຳ້, ຈິດໃຈສົດຊື່ນເບີກບານ ມີຄວາມສຸກ. ເງິນເດືອນອອກແຕ່ລະເດືອນ ອາຈານຈະເຂົ້າໄປຫາແມ່ ແລະໃຫ້ແມ່ນ 3 ແສນ ແລ້ວແມ່ກໍ່ໃຫ້ພອນ ແລະ ເອົາເງິນມ້ຽນຢ່າງມີຄວາມສຸກ. ເງິນ 3 ແສນ ລ້ຽງຫົວໃຈແມ່ແນວໃດ? ມີມື້ໜຶ່ງນ້ອງຂອງ ອາຈານພາເມຍໄປເກີດລູກ ແມ່ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ຊື້ຄຳໃຫ້ຫຼານ ຈາກເງິນ 3 ແສນ ທີ່ໄດ້ທ້ອນໄວ້ແຕ່ລະເດືອນ. ເພິ່ນເອົາຫຼານມາອູ້ມ ແລະ ເອົາຄຳໃສ່ຄໍຫຼານດ້ວຍສີໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາພໍເວົ້າໄດ້ ເມື່ອມີຄົນຖາມວ່າ ຄຳນີ້ໃຜຊື້ໃຫ້, ເດັກນ້ອຍກໍ່ຈະຕອບວ່າ ແມ່ເຖົ້າເປັນຄົນຊື້ໃຫ້ ແລະ ຊີ້ໄປຫາຄົນຕາບອດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຮືອນເຊິ່ງແມ່ນແມ່ເຖົ້າ ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ເພາະເງິນ 3 ແສນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕາບອດເບີ່ງໜ້າເກງຂາມ. ຖ້າແມ່ບໍ່ມີເງິນ ເພິ່ນຈະຊື້ສິ່ງຂອງຮັບຂວັນຫຼານໄດ້ແນວໃດ ບໍ່ແມ່ນວ່າເວລາເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເວລາມີຄົນຖາມວ່າຜູ້ນີ້ແມ່ນໃຜ ແລ້ວເດັກນ້ອຍຕອບວ່າ ແມ່ເຖົ້າຕາບອດທີ່ມາອາໄສ ອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ຢູ່. ທ່ານເຫັນແລ້ວບໍ່ວ່າເງິນ 3 ແສນທີ່ເຮົາໃຫ້ແມ່ນັ້ນ ມັນມີອິດທິລິດເຮັດໃຫ້ຄົນມາຍົກມືໄຫວ້ ມີຄົນມາເບິ່ງແຍງ ມານວດໃຫ້ ຖ້າບໍ່ມີເງິນ 3 ແສນນີ້ ແມ່ເຮົາຈະເປັນແນວໃດ? ເງິນໃຫ້ແມ່ຟ ຂັ້ນໄດໄປສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ດ້ວຍເງິນ 3 ແສນ. ມື້ໜຶ່ງມີນາຍບ້ານມາທີ່ເຮືອນອາຈານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫ້ອງນຳ້ຢູ່ວັດ ທີ່ມັນໄດ້ຊຸດໂຊມຫຼາຍແລ້ວ. ແມ່ອາຈານໄດ້ຍິນ ເພິ່ນກໍ່ກວັກມືເອີ້ນອາຈານໄປຫາ ແລ້ວແມ່ກໍ່ຈົກເງິນໃຫ້ 1 ລ້ານ  ແລະ ບອກໃຫ້ເອົາໄປໃຫ້ນາຍບ້ານເອົາໄປປັບປຸງຫ້ອງນຳ້. ທ່ານເຫັນບໍ່ເງິນເດືອນ 3 ແສນທີ່ເຮົາໃຫ້ແມ່ ເປັນຂັ້ນໄດພາແມ່ໄປສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ, ແຕ່ຖ້າແມ່ບໍ່ມີເງິນໃນມືເດ, ແມ່ຈະມີເງິນເຮັດບຸນບໍ່? ພໍນາຍບ້ານໄດ້ເງິນ ນາຍບ້ານກໍ່ຍ່າງໄປເຮືອນຫຼັງຕໍ່ໄປ ແລະ ເຫັນພໍ່ຕູ້ຢູ່ເຮືອນຫຼັງນັ້ນ ກຳລັງກູ້ເຄື່ອງທີ່ຕາກໄວ້ ນາຍບ້ານເລີຍເອີ້ນໃສ່ວ່າ ”ພໍ່ຕູ້ເຮັດບຸນ ສ້ອມແປງຫ້ອງນຳ້ວັດນຳກັນບໍ່?” ພໍຕູ້ເລີຍຕອບໄປວ່າ ”ພໍ່ຕູ້ບໍ່ມີເງິນ ພໍ່ຕູ້ກໍ່ມາອາໄສລູກສາວຢູ່ ຖ້າລູກສາວມາ ພໍ່ຕູ້ຈະຂໍເງິນກັບລູກມາເຮັດບຸນນຳເດີ້” ຍ້ອນວ່າລູກສາວບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ພໍ່ຕູ້ ພໍ່ຕູ້ເລີຍເປັນພຽງຄົນກູ້ເຄື່ອງຂອງລູກໆ ພໍ່ຕູ້ລາວບໍ່ມີເງິນຍ້ອນວ່າລູກເອົາມາລ້ຽງໄວ້ກູ້ເຄື່ອງໃຫ້ຊື່ໆ. ເປັນແນວໃດແນ່ ທ່ານເຫັນອິດທິລິດຂອງເງິນ 3 ແສນ ”ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່” ແລ້ວບໍ່ ທຸກມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ເອົາ ”ເງິນລ້ຽງຫົວໃຈແມ່ນ” ໃຫ້ເພິ່ນແລ້ວບໍ່? ທີ່ມາ:  ພະນົບພະດົນ ສິຣິວໍໂສ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s