ທິດສະດີຕ່ອງໂສ້ແຫ່ງຄຸນຄ່າ ແມ່ນຫຍັງ  ??

ທິດສະດີຕ່ອງໂສ້ແຫ່ງຄຸນຄ່າ ແມ່ນຫຍັງ  ??

value-chain-640x341

Value Chanin ຫຼື ທິດສະດີຕ່ອງໂສ້ແຫ່ງຄຸນຄ່າແມ່ນ ທິດສະດີທີ່ຄິດຄົ້ນຂື້ນໂດຍ Michael Porter ( ໄມເຄີນ ພໍເຕີຣ໌ ) ເຊີ່ງເປັນອາຈານປະຈໍາມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຣ໌ດ, ໂດຍຫຼັກການນີ້ຖືກຂຽນລົງໃນໜັງສືທີ່ມີຊື່ວ່າ Competitive Advantage : Creating and Sustianing Superior Performance ໃນປີ 1985 ເຊີ່ງແນວຄິດຕ່ອງໂສ້ແຫ່ງຄຸນຄ່ານັ້ນ ສາມາດວັດໄດ້ຈາກຄຸນຄ່າທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບ ແລະ ຍອມຈ່າຍເງິນເພື່ອຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂອງບໍລິສັດຫຼາຍນ້ອຍສໍາໃດ, ໂດຍແນວຄິດນີ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ກິດຈະກຳຄື: Primary Activities ແລະ Support Activities ໂດຍແຕ່ລະກິດຈະກຳຈະເນັ້ນໄປທີ່ການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ.

Primary Activities ( ກິດຈະກຳຫຼັກ ).

  • Inbound Logistics ຄື: ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈັດເກັບວັດຖຸດິບ.
  • Operations ຄື: ການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ.
  • Outbound Logistics ຄື: ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈັດເກັບສິນຄ້າ.
  • Marketing and Sales ຄື: ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ.
  • Service ຄື: ການບໍລິການທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຂາຍ.

Support Activities ( ກິດຈະກຳ ສະໜັບສະໜຸນ ).

  • Firm Infrastructure ຄື: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານອົງກອນ ເຊັ່ນ : ການເງິນ, ການບັນຊີ, ການຈັດການອົງກອນ.
  • Human Resource Management ຄື: ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ.
  • Technology Development ຄື: ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີ.
  • Procurment ຄື: ການຈັດຊື້.

ທີ່ມາ  www.ceoblog.co

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s