Salman Khan ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃກ້ຈະໝົດຍຸກທີ່ຮຽນໜັງສືເຄິ່ງຊີວິດເພື່ອຈົບໄປຕົກງານ

Salman Khan ນັກທຸລະກິດ້ານການສຶກສາຊື່ດັງ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນການສອນອອນໄລນ໌ກຸມທຳອິດຂອງໂລກ ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Khan Academy   ໂຮງຮຽນສອນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແບບອອນໄລນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກບໍລິສັດ ເອກະຊົນລາຍໃຫຍ່ເຊັ່ນ Microsoft ແລະ Google. Salman Khan ໄດ້ພະຍາກອນວ່າຮູບແບບການສຶກສາຈະປ່ຽນໄປ ໃນ ປີ 2026. ການສຶກສາຈາກອະດີດຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝ, ຍັງຄົງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຮຽນຫຼາຍໆວິຊາ ແລະ ມີການຈັດອັນດັບ ເພື່ອແຍກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນບໍ່ດີ (ອັນເກີດຈາກຄວາມບໍ່ຖະນັດໂດຍທຳມະຊາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ) ເຊິ່ງອາດຈະໃນການສຶກສາໃນລະດັບຕໍ່ໄປ…

5 ວິທີການຂໍສິນເຊື່ອ SME ໃນການເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່

ສິນເຊື່ອ SME ຂໍແນວໃດໃຫ້ຜ່ານສະບາຍ ! ຖ້າ SME ຕ້ອງການາຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນອານາຄົດຕ້ອງການສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ກູ້ສິນເຊື່ອທະນາຄານໄດ້ງ່າຍ ເພາະວ່າການຂໍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແຕ່ການຂໍສິນເຊື່ອ ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກ SME ຈະກູ້ຜ່ານ ມັນຂື້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຊຂອງທະນາຄານ. ແຕ່ຖ້າເຮົາກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມ ການຂໍສິນເຊື່ອກໍ່ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ງ່າຍໆ ເຊັ່ນກັນ. ມື້ນີ້ແອດມີ້ນມີວິທີຂໍສິນເຊື່ອສຳຫຼັບ SME ຂໍແນວໃດໃຫ້ຜ່ານສະບາຍ........ ວາງແຜນລ່ວງໜ້າດ້ວຍການເຮັດບັນຊີໃຫ້ເງິນເຂົ້າສະໝໍ່າສະເໝີ. ຖ້າ SME ຕ້ອງການຂະຫຍາຍກິດຈະການໃນອານາຄົດ ຕ້ອງການສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ກູ້ສິນເຊື່ອທະນາຄານໄດ້ງ່າຍ ເພາະວ່າການຂໍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ…