Salman Khan ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃກ້ຈະໝົດຍຸກທີ່ຮຽນໜັງສືເຄິ່ງຊີວິດເພື່ອຈົບໄປຕົກງານ

Salman Khan ນັກທຸລະກິດ້ານການສຶກສາຊື່ດັງ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນການສອນອອນໄລນ໌ກຸມທຳອິດຂອງໂລກ ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Khan Academy   ໂຮງຮຽນສອນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແບບອອນໄລນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກບໍລິສັດ ເອກະຊົນລາຍໃຫຍ່ເຊັ່ນ Microsoft ແລະ Google. Salman Khan ໄດ້ພະຍາກອນວ່າຮູບແບບການສຶກສາຈະປ່ຽນໄປ ໃນ ປີ 2026.

ການສຶກສາຈາກອະດີດຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສະໄໝ, ຍັງຄົງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຮຽນຫຼາຍໆວິຊາ ແລະ ມີການຈັດອັນດັບ ເພື່ອແຍກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນບໍ່ດີ (ອັນເກີດຈາກຄວາມບໍ່ຖະນັດໂດຍທຳມະຊາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ) ເຊິ່ງອາດຈະໃນການສຶກສາໃນລະດັບຕໍ່ໄປ ແລະ ອາດຈະສົ່ງຜົນໄປເຖິງສາຍອາຊີບ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ.

ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເທັກໂນໂລຢີເລີ່ມມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງຮູບແບບການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

3 ທ່າອ່ຽງທາງການສຶກສາທີ່ Salman Khan ພະຍາກອນມີຄື:

1. ການສຶກສາໃນອະນາຄົດມີທ່າອ່ຽງຈະຍົກສູງໃຫ້ ຜູ້ຮຽນເປັນຕົວຕັ້ງ.

Khan ເລົ່າວ່າລະບົບການສຶກສາໃນປະຈຸບັນຍັງຖືເອົາຕາມລະບົບຂອງ 200 ປີກ່ອນ ໂດຍຖືເອົາສະຖາບັນເປັນຕົວຕັ້ງ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ຮຽນຫຼາຍໆວິຊາ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນບໍ່ສາມາດພັດທະນາຄວາມສາມາດໄດ້ເຖິງທີ່ສຸດ ເພາະຕ້ອງເສຍເວລາໄປກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງບໍ່ຖະນັດ ຈາກການບັງຄັບຮຽນ.

ແຕ່ຍ້ອນເທັກໂນໂລຢີຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຮູບແບບການສຶກສາທາງເລືອກຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍສາມາດສຸມໃສ່ຮຽນສະເພາະສິ່ງທີ່ຕົວເອງຢາກຮຽນ, ຢາກຮູ້ ແລະ ຢາກເຮັດເປັນ ໃນທັນທີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸດ. ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ ກູເກີປະກາດຫຼັກສູດ Google IT Support Professional Certificate ທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດເດັ່ນທີ່ວ່າ ຜູ້ຮຽນບໍ່ຕ້ອງມີພື້ນຖານມາກ່ອນ ກໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ ແລະ ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນເພື່ອສະໝັກງານໃຫ້.

2. ອົງກອນເອກະຊົນ ຈະສາມາດອອກວຸດທິການສຶກສາເອງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ແທນໃບປະກາດ ຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ ໃນແບບດັ້ງເດີມ.

Khan ບອກວ່າ ຮູບແບບການສຶກສາແບບດັ້ງເດີມເນັ້ນທີ່ປະລິມານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮຽນຫຼາຍຂະແໜງ ແລະ ເນັ້ນຈຳນວນຊົ່ວໂມງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໆ ເຊິ່ງປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດຫຼາຍໆບ່ອນໃນອາເມລິກາ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກງານຕອບຄຳຖາມສອບເສັງ ຂອງບໍລິສັດຕື່ມອີກ ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກນຳ ເພາະວຸດທິການສຶກສາຈາກ ການສຶກສາແບບເກົ່ານັ້ນ ບໍ່ຕອບໂຈດຂອງນາຍຈ້າງໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ (ເປັນພຽງເອກະສານປະກອບສະໝັກງານເທົ່ານັ້ນ)

Khan ພະຍາກອນວ່າໃນອີກ 10 ປີ ບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການນັບຖື ແລະ ຮູ້ຈັກໃນລະດັບສາກົນ ເຊັ່ນ Google, Microsoft ແລະ ອື່ນໆ ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ. ພວກເຂົາຈະສ້າງຫຼັກສູດ,  ອອກແບບໃບປະກາດວຸດທິ ແລະ ຜະລິດຜູ້ຊ່ຽວຊານປ້ອນໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ໃບປະກາດວຸທິ ເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກບັນດາເອກະຊົນນຳກັນຫຼາຍກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາແບບດັ້ງເດີມ.

3. ໃນອະນາຄົດຄົນເຮົາຈະມີອິດສະຫຼະໃນການພັດທະນາຄວາມຊຳນານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງໃນສາຍວິຊາສະເພາະຂອງອາຊີບຂອງຕົ້ນ.

Khan ກ່າວວ່າ ຜຸ້ທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນການສຶກສາແບບດັ້ງເດີມຈະມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຕົກງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາເລ່ງ ຈາກນີ້ໄປວຸດທິການສຶກສາພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ແຕ່ປະສົບການເຮັດວຽກ, ປະຫວັດຜົນງານ ໃນການເຮັດວຽກແມ່ນຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນກວ່າ.

ດັ່ງນັ້ນຮູບແບບການສຶກສາໃນອະນາຄົດຈະມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຕໍ່ເນື່ອງ 4 ປີແລ້ວຄ່ອຍໄປຊອກວຽກເຮັດພາຍຫຼັງ. ແຕ່ຈະສາມາດກຳນົດການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຄູ່ກັນໄປໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ຮຽນວິຊາສະເພາະ ທີ່ສົນ ແລະ ຖະນັດຜ່ານຫຼັກສູດ 12 ເດືອນ ເພື່ອຮັບໃບຢັ້ງຢືນເພື່ອໄປສະໝັກເຮັດວຽກເກັບກ່ຽວປະສົບການ ແລະ ທະຍອຍຮຽນວິຊາໃນລະດັບຕໍ່ໆໄປ. ການເຮັດແບບນິ້ຈະເຮັດໃຫ້ ໄວວຸດທິ, ຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ຫຼື ເອີ້ນ ລວມໆ ວ່າ career path ຊອງບຸກຄົນເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ

Salman Khan ແມ່ນໃຜ?

Salman Khan ເປັນນັກສຶກສາອັດສະລິຍາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລັກເຊິ່ງໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາທີ່ມີສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ລແະ ລາວນຳມັນມາສອນຕໍ່ແບບເລັ່ງລັດໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກວ່າແມ່ນ ລາວສອນຟຣີ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສອນຟຣີເປັນປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ລາວເລີ່ມຈະບໍ່ໄຫວທີ່ຈະເຮັດຕໍ່ ແຕ່ຍ້ອນເປັນສິ່ງທີ່ລາວເຮັດມັນໄດ້ດີຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນຕາຍໄປລ້າໆ. ຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມຜົນງານຂອງລາວ ຈຶ່ງເລີ່ມບໍລິຈາກເງິນເພື່ອໃຫ້ຮູບແບບການສຶກສາຂອງລາວສາມາດດຳເນີນງານຕໍ່ໄດ້.

ຜູ້ສະໜັງສະໜຸນກຸ່ມທຳອິດແມ່ນ ທ່ານ Bill Gates ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ  Microsoft ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນ ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບປະມານ 12.50 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ Bill Gates ສະໜັບສະໜຸນເງິນໃຫ້ລາວແລ້ວຫຼາຍຫວ່າ 75 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ Google ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບ Google Cloud ໃນການ Hosting ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ.

ປະຈຸບັນ Salman Khan ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຈົນກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດການສຶກສາສະໄໝໃໝ່ຢ່າງເຕັມຕົວ ແລະ ເປີດໂຮງຮຽນ Off-line ຂອງຕົວເອງຊື່ວ່າ Khan Lab School

ທີ່ມາ CEOblog.com

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s