ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆປະເທດກຳລັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ-ດິຈິຕໍ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສັງຄົມ 4.0 ແຕ່ຢີ່ປຸ່ນວາງແຜນໄປໄກກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາກຳລັງມີການວາງແຜນປະເທດ 5.0 ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສັງຄົມ 5.0

“ICT ກຳລັງຈະປະຕິວັດໂລກເປັນຄັ້ງທີ່ສາມ ຊື່ງເຮົາກຳລັງກ້າວສູ່ ຍຸກສັງຄົມ 5.0 ເຊິ່ງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດໃຫ້ດີຂື້ນຕໍ່ໄປ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ

Image result for นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น คน ปัจจุบัน 2018

ຢີ່ປຸ່ນເຫັນວ່າ ການພັດທະນາປະເທດໃນອານາຄົດ ຕ້ອງນຳໃຊ້ເທັກໂນໂຍຢີ 4.0 ເພື່ອມາພັດທະນາ, ສ້າງສັງຄົມ 5.0 ຊື່ງມັນບໍ່ມີພຽງແຕ່ການສ້າງເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ແຕ່ມັນຍັງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມເຊັ່ນ: ການຍົກສູງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງຜູ້ຍິງໃຫ້ມີຫຼາຍຍີ່ງຂື້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ເພີ່ມຈຳນວນຂື້ນທຸກມື້ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ.

Image result for ญี่ปุ่น

ຍຸກສັງຄົມ 5.0 ຈະພັດທະນາໄປໃນແນວທາງໃດ ?

ໃນຍຸກສັງຄົມ 5.0 ເປັນສັງຄົມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນ Sensor ທີ່ສາມາດກວດຫາໂລກໄພໄຂ້ເຈັບໄດ້ກ່ອນທີ່ໂຕເຮົາຈະເປັນ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ຈະຕ້ອງມີໃນອານາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ ເຊັ່ນ: IoT, Robot, AI, Big Data, 3D Printing ແລະ VR ຊື່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:

 1. Cyber Space (ພື້ນທີ່ຂອງໂລກໄອທີ)
 2. Physical Space (ພື້ນທີ່ຂອງໂລກຄວາມເປັນຈີງ)

ເຊິ່ງໃນອານາຄົດທັງ 2 ສ່ວນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈີງຜ່ານລະບົບ Sensor ທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນອຸປະກອນຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປ Cyber Space ໃນຮູບແບບ Big Data ໃຫ້ AI ຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກນຳໄປວິເຄາະດ້ວຍສະໝອງມະນຸດ, ໂດຍການນຳເອົາຜົນຈາກໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈີງ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ສະຫຼຸບອອກມາເປັນ ເປັນຫຸ່ນຍົນ ຫຼື 3D-Printing ເປັນຕົ້ນ.

Image result for ญี่ปุ่น

ກ່ອນຈະພັດທະນາເຂົ້າສູ່ຍຸກສັງຄົມ 5.0

 • ຍຸກສັງຄົມ 1.0 ຍຸກເລີ່ມແລກມະນຸດຕ້ອງລ່າສັດ ແລະ ເກັບຫາອາການ.
 • ຍຸກສັງຄົມ 2.0 ຍຸກທີ່ມະນຸດຮູ້ຈັກເຮັດການກະເສດ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງລັດ.
 • ຍຸກສັງຄົມ 3.0 ຍຸກອຸດສາຫະກຳທີ່ມີເຄື່ອງຈັກຂະໜາດໃຫຍ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ.
 • ຍຸກສັງຄົມ 4.0 ຍຸກເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 • ຍຸກສັງຄົມ 5.0 ທີ່ກຳລັງມາແມ່ນຍຸກແຫ່ງອຸປະກອນ Sensors ເຊັ່ນ ຫຸ່ນຍົນ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ເປັນຕົ້ນ.

Image result for ญี่ปุ่น

ສັງຄົມ 5.0 ຈະໃຫ້ຫຍັງແນ່ແກ່ປະຊາຊົນຢີ່ປຸ່ນ

ປະຈຸບັນຫຼາຍໆ ບໍລິສັດໃນຢີ່ປຸ່ນເລີ່ມຕື່ນຕົວກັບສັງຄົມ 5.0 ເພາະເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ຖ້າເກີດຂື້ນແທ້ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໆດ້ານ ເຊັ່ນ:

 1. ພື້ນທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຈະມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະມາຂັດຜົນປະໂຫຍດກັນເອງລະຫວ່າງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ, Tech Startup ແລະ SME
 2. ຕ້ອງຄືນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງກັບໄປສອນນັກຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.
 3. ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຍິງມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ກ້າທີ່ຈະສະແດງຄວາມສາມາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
 4. ສ້າງແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

Related image

ອຸປະສັກຍຸກສັງຄົມ 5.0

Image result for ญี่ปุ่น

 1. ລະບົບທາງລັດຖະການ
 2. ກົດໝາຍ
 3. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 4. ການຍອມຮັບຕໍ່ສັງຄົມ

ການທີ່ຫຼາຍໆ ປະເທດຕ່າງກຳລັງເລັ່ງພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມກັນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບມາດຕະຖານການຄອງຊີບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນ, ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ລືມພື້ນຖານໂຄງສ້າງທາງເສດຖະກິດດ້ວຍວ່າປະເທດຈະສາມາດພັດທະນາໄປໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍສໍ່າໃດ.

ທີ່ມາ rabbitfinance.com