SME Vs MSME ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍຮູ້ຍິນແຕ່ຄຳວ່າ SMEs (Small, Medium Enterprises) ທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວແມ່ນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ຍິນຄຳວ່າ MSMEsມາກ່ອນວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ? ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມັນ ເຮົາມາເບີງກ່ອນວ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄຳວ່າ SMEs ແລະ MSMEs ມັນມີຄວາມເປັນມາແນວໃດ?

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງມາສຶກສາກົດໝາຍກ່ອນວ່າມີກົດໝາຍຕົວໃດທີ່ລະບຸກ່ຽວວິສາຫະກິດເຫຼົ່ານີ້ແນ່. ຈາກທີ່ແອດມິ້ນໄດ້ສຶກສາເບິ່ງ ພໍສາມາດແຍກອອກມາໃຫ້ເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013

ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດໄວ້. ແຕ່ເພື່ອສົ່ງ ວິສາຫະກິດທີ່ມີ ຈຳນວນຜູ້ເຮັດວຽກ, ມູນວ່າຊັບສິນ ແລະ ຍອດລວມລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເພີ່ນຈື່ງອອກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອມາກຳນົດຂອບເຂດ ຫຼື ຂະໜາດທີ່ພາກລັດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມເປັນພິເສດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ11/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011

ອີງຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ວ່າ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຂະໜາດຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ກຳນົດຕາມແຕ່ລະຂະແໜງວິສາຫະກິດ ໂດຍຖືເອົາຈຳນວນແຮງງານສະເລ່ຍໃນປີ, ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດ ແລະ ລວມຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ ເປັນພື້ນຖານບ່ອນອີງ. ເງື່ອນໄຂການຈັດແບ່ງຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເລກທີ 25/ສພຊ ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017.

ດຳລັດສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອ ຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼື ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ ມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງເລກທີ11/ສພຊລົງວັນທີ21 ທັນວາ2011 ກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະແນໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວິສາກະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການ ໃຫ້ຖຶກເປົ້າໝາຍ ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

ລັດຖະບານ ໄດ້ແບ່ງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ອອກເປັນ 3 ຂະໜາດຄື: 1) ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, 2) ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, 3) ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຂະໜາດມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ຈຸນລະວິສາຫະກິດ: ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ

ຂະແໜງວິສາຫະກິດແຮງງານສະເລ່ຍໃນປີມູນຄ່າຊັບສິນ ທັງໝົດ (ກີບ)ຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ (ກີບ)
ການຜະລິດສິນຄ້າ1-5 ຄົນບໍ່ເກີນ 100.000.000ບໍ່ເກີນ 400.000.000
ການຄ້າ1-5 ຄົນບໍ່ເກີນ150.000.000ບໍ່ເກີນ 400.000.000
ການບໍລິການ1-5 ຄົນບໍ່ເກີນ 200.000.000ບໍ່ເກີນ 400.000.000

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຂະແໜງວິສາຫະກິດແຮງງານສະເລ່ຍໃນປີມູນຄ່າຊັບສິນ ທັງໝົດ (ກີບ)ຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ (ກີບ)
ການຜະລິດສິນຄ້າ 6-50 ຄົນບໍ່ເກີນ 1.000.000.000ບໍ່ເກີນ 2.000.000.000
ການຄ້າ 6-50 ຄົນບໍ່ເກີນ 1.000.000.000ບໍ່ເກີນ 3.000.000.000
ການບໍລິການ 6-50 ຄົນບໍ່ເກີນ 1.500.000.000ບໍ່ເກີນ 1.500.000.000

ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ

ຂະແໜງວິສາຫະກິດແຮງງານສະເລ່ຍໃນປີມູນຄ່າຊັບສິນ ທັງໝົດ (ກີບ)ຍອດລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ (ກີບ)
ການຜະລິດສິນຄ້າ51-99 ຄົນບໍ່ເກີນ 4.000.000.000ບໍ່ເກີນ 4.000.000.000
ການຄ້າ51-99 ຄົນບໍ່ເກີນ 4.000.000.000ບໍ່ເກີນ 6.000.000.000
ການບໍລິການ51-99 ຄົນບໍ່ເກີນ 6.000.000.000ບໍ່ເກີນ 4.000.000.000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s