ກົດຂອງສີທີ່ໂລໂກ້ຄວນເລືອກໃຫ້ເໝາະກັບແບຣນດ໌

ສີ່ງໜື່ງທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງແບຣນດ໌ຄື: ການສ້າງຄວາມຈົດຈຳໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ຕົວຕົນ ແລະ ການຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ. ແລະ ນັ້ນອາດຈະໝາຍເຖີງໂລໂກ້ຂອງແບຣນດ໌ທີ່ອາດຈະບອກເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຕົວຕົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ໃນຕົວຕົນຂອງໂລໂກ້ນັ້ນກໍ່ຍັງມີກົດບາງຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເປັນຈຸດນຳສາຍຕາໄດ້ດີ, ນັ້ນກໍ່ຄືເລື່ອງຂອງສີ ຈາກການສຳຫຼວດຂອງ Market-Inspector ໄດ້ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງສີໂລໂກ້ທີ່ນັລວ່າມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແບຣນດ໌ໆໜື່ງ. ຊື່ງປາກົດຢູ່ເທິງໂລໂກ້ຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສີສັນເຫຼົ່ານັ້ນຈະສະທ້ອນເຖີງອັນໃດແນ່ ມາຕິດຕາມເບີ່ງກັນເລີຍ: ສີແດງ ໃຊ້ແທນຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເປັນເດັກ, ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນ. ຊື່ງນັບວ່າເປັນສີທີ່ໃຊ້ນຳມາດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກສີແດງມີຜົນຕໍ່ການກະຕຸ້ນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ດັ່ງນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ຈາກປ້າຍລົດລາຄາສິນຄ້າຕາມຮ້ານສ່ວນຫຼາຍທີ່ຈະມັກໃຊ້ສີແດງໃນການກະຕຸ້ນການຊື້ສິນຄ້ານັ້ນໆ. color1 ສີຟ້າ ເບີ່ງເຖີງຄວາມແຂງແກ່ງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນທີ່ພື່ງພາ ສີນີ້ອາດຈະເປັນຄຳຕອບຂອງທາງເລືອກທີ່ດີ ເນື່ອງຈາກສີຟ້າຈະບົ່ງບອກເຖີງຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ແຕ່ຄວາມລຽບ ແລະ ໂທນສີຈະບໍ່ເໝາະກັບແບຣນດ໌ຈຳພວກຟາດຟູ້ດ ຫຼື ຂອງກິນ ເພາະສີຟ້າຈະບໍ່ມີແຮງກະຕຸ້ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ. color2 ສີເຫຼືອງ ແທນຄ່າດ້ວຍວາມສົດໃສ, ຄວາມເຮຮາ, ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຄວາມສຸກ ແລະ ຖ້າຫາກແບຣນດ໌ຂອງເຈົ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ມັນອາດຈະເປັນອີກສີທີ່ຊ່ວຍດືງດູດຄວາມຮູ້ສືກຂອງຜູ້ຊື້ດ້ວຍຄວາມສະດຸດຕາຂອງໂທນສີທີ່ສົດໃສໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. color3 ສີຂຽວ ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ສຸຂະພາບ ຄືຄຳຕອບຂອງສີນີ້ໃນໂຕຢູ່ແລ້ວ, ເຊື່ງຄວາມເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມກໍ່ເປັນສ່ວນຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ແບຣນດ໌ຂອງເຈົ້າເກີດການເຕີບໂຕໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນກັນ. color4 ສີສົ້ມ ສີທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຄວາມເປັນກັນເອງ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເຊີ່ງສີນີ້ເປັນສີທີ່ຢູ່ກື່ງກາງໂທນສີຢ່າງແດງ ແລະ ເຫຼືອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມສະນຸກສະນານໄດ້ດີ ແຕ່ຖ້າຫາກແບຣນດ໌ຂອງເຈົ້າເຮັດສິນຄ້າກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ສີນີ້ຈະເປັນສີທີ່ເໝາະທີສຸດ. color5 ສີຂາວ ດຳ ເທົາ ຄວາມສົມດຸນ, ຄວາມສະຫງົບນີ້ງ, ຄວາມມີລະດັບຖືກສະທ້ອນອອກມາຢ່າງລຽບງ່າຍພາຍໃຕ້ໂທນສີເຫຼົ່ານີ້ ເຊີ່ງຈະສະທ້ອນເຖີງຄວາມເປັນມີອາຊີບແຕ່ຫຼູຫຼາຫຼາຍຂື້ນ. color6 ຫຼາກສີ ການໃຊ້ສີສັນຫຼາຍໃນໂລໂກ້ສະທ້ອນເຖີງຄວາມໂດດເດັ່ນທີ່ອອກມາເໜືອແບຣນດ໌ອື່ນໆ ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອອກມາ ໂດຍສ່ວຍໃຫຍ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວກັບທາງດ້ານອິນເຕີເນັດ. colr7 ດັ່ງນັ້ນ, ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈື່ງເປັນກົດຂອງສີເບື້ອງຕົ້ນ ຫາກເຈົ້າສິເລີ່ມຈະສ້າງແບຣນດ໌ຫຼືໂລໂກ້ຂອງຕົວເອງກໍ່ຄວນຄຳນືງເຖິງການຫຍິບຈັບກັນໄປໃຊ້ນຳດ້ວຍ. ທີ່ມາ => https://www.smartsme.co.th/content/55582#!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s