ໄຄເຊັນ ແມ່ນຫຍັງ ? ແລ້ວມັນດີກັບການເຮັດວຽກແນວໃດ ?

  ບາງທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນມາແນ່ແລ້ວກັບຄຳວ່າໄຄເຊັນ Kaizen ແຕ່ອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ, ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ, ແລ້ວຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາແນວໃດ. ມື້ນີ້ແອດຈະມາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ໄຄເຊັນ ມັນມີຄວາມເປັນມາແນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບມັນ.

ຍ້ອນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ, ເຮົາມັກຈະຄິດຢູ່ໃນກອບເດີມໆ ເຮັດໃນກອບຄວາມຄິດເກົ່າໆໃນຂະນະທີ່ສະຖານະການຮອບຕົວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ. ເຮົາຈະມັກພົບວ່າຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ເຄີຍດີ ແລະ ເໝາະສົມໃນອະດິດ ປະຈຸບັນອາດຈະບໍ່ເວີກແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ທຸກມື້ນີ້ ຍັງບໍ່ມີອົງກອນໃດ, ຈໍ້າບັດເຂົ້າເຮັດວຽກຄືແບບແຕ່ກີ້, ດຽວນິຫັນມາໃຊ້ຮູບແບບການສະແກນບັດ ຫຼື ສະແກນນີ້ວມື ຫຼືສະແກນໜ້າ ເກືອບໝົດແລ້ວ. ອີເລັກໂທນິກທີ່ມີຄວາມແມ້ນຍຳ ແລະ ສະດວກຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຫຼຸດຂະບວນການກວດສອບ ແລະ ເວລາທີ່ສູນເສຍໄປນຳອີກ.

1_siTfpKo_u4EZAeh89hPlQQ.jpeg

kaizen

ເປັນແນວຄິດທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການບໍລິຫານການຈັດການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເນັ້ນທີ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ, ຮ່ວມກັນສະແຫວງຫາແນວທາງໃໝ່ໆ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂື້ນຢູ່ສະເໝີ ຫົວໃຈສຳຄັນ ແມ່ນຕ້ອງມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີສິ້ນສຸດ( Continuous Improvement ).

ໄຄເຊັນ ແມ່ນຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະບວນການ Plan-Do-Check-Act ຄື: ການເບີ່ງບັນຫາ, ການວາງແຜນຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ການລົງມືເຮັດ ຫຼື ການທົດລອງເຮັດແລ້ວ ມີການກວດສອບ ເພື່ອເບີ່ງວ່າບັນຫາທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂນັ້ນ ເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່ …

1_4RYEfHsyOS2_IRrGnvU60A

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຮັດ PDCA ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຕັ້ງເປົ້າໝາຍ, ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ທິດທາງທີ່ຈະກ້າວໄປໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຖ້າເຮົາເບີ່ງເຫັນຕົວເອງວ່າສາມາດໄປເຖີງເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍເທົ່າ, ຍີ່ງເປັນແຮງກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍນັ້ນສຳເລັດຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ.

    • P: Plan (ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ) ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ເຮົາສຶກສາເຖິງບັນຫາ ລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາ, ການກຳນົດກອບຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ຊື່ງລວມເຖິງການພັດທະນາສີ່ງໃໝ່ໆນຳອີກ.
    • D: Do (ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ)​ ແມ່ນການລົງມື ປັບປຸງປ່ຽນແປງຕາມທາງເລືອກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຊື່ງໃນນັ້ນຕ້ອງມີການກວດສອບລະຫວ່າງການປະຕິບັດນຳວ່າໄດ້ດຳເນີນໄປໃນທິດທາງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ຫຼືບໍ່. ເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງປ່ຽນແປງນັ້ນເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.
    • C: Check (ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ) ເປັນກວດສອບເພື່ອເບິ່ງປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຮົາຈັດຕັ້ງຂື້ນມາເພື່ອກິດຈະກຳນີ້, ຫຼືເປັນການທຽບກັບການເຮັດວຽກໃນເມື່ອກ່ອນວ່າດີຂື້ນຫຼືບໍ່. ຖ້າວ່າຜົນອອກມາເຫັນວ່າແນວທາງໃໝ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ ທາງທີມງານອາດຈະພິຈາລະນານຳໃຊ້ແນວທາງເກົ່າ ຫຼື ຄົ້ນຫາວິທີທາງປັບປຸງຕໍ່ໄປ.
    • A: Act (ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານໃຫ້ເໝາະສົມ) ແມ່ນການປັບປຸງ ຫຼື ປັບປ່ຽນວິທີການ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນບາງຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບທີ່ດີໃຫ້ຢູ່ໃນແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຫຼື ເສັ້ນທາງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມລະຍະເວລາທີ່ກຳນົດ. ໂດຍມີການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງເວລາ 3-10ວັນ ແລະ ມີການຕິດຕາມຜົນ ຫຼື ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນ 30 ວັນ, ຫຼັງຈາກດຳເນີນກິດຈະກຳ Kaizen Event.

1_88_TunZlmIDhC5fLvoSpmw.png

Kaizen  ຈື່ງເປັນແນວຄິດທີ່ຈະຊ່ວຍຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນ, ຖ້າຂາດແນວຄິດແບບນີ້ແລ້ວ ມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ.

ການເຮັດ PDCA ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນ Kaizen ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດນຳໄປປັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆ ໄດ້ນຳອີກ. ໃນປະຈຸບັນເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນໜ້າຈະຄຸ້ນກັບ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍດ້ວຍ OKRs (Objective Key Results) ເຊີ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາຍໆອົງກອນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນທຸກລະດັບ, ຕັ້ງແຕ່ລະດັບອົງກອນ, ພະແນກ, ທີມ, ບຸກຄົນ ແລະຍັງສາມາດວັດຜົນໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ.

ໃນຂະນະນີອົງກອນຂອງເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງ Transform ອົງກອນຄັ້ງໃຫຍ່ ໂດຍນຳເຄື່ອງມື OKRs  ມາໃຊ້ໃນການຂັບເຂື່ອນຄັ້ງນີ້ເພື່ອໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຊື່ງຕົວຊ່ວຍທີ່ຈະເລັ່ງການ OKRs ໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດນັ້ນກໍ່ຄືການຄິດ, ວິເຄາະ, ດຳເນີນການຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນ ຫຼື ການເຮັດ PDCA ນັ້ນເອງ. ໂດຍມີວິທີດັ່ງນີ້:

Plan : ເມື່ອຮູ້ KR ຂອງໂຕເອງແລ້ວ ສີ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄືກັບມາຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ KR ຂອງເຮົາສຳເລັດຄວນມີການວາງແຜນຢ່າງຮອບ ມີການກຳນົດຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເບີ່ງວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບ Core Value ແລະ ທິດທາງຂອງອົງກອນຫຼືບໍ່…

Do : ນຳແນວທາງທີ່ໄດ້ວາງແຜນເປັນຢ່າງດີແລ້ວມາລົງມືເຮັດ.

Check : ເປັນການທົບທວນອີກຄັ້ງວ່າສີ່ງທີ່ເຮັດມັນຖືກທາງແລ້ວຫຼືບໍ່, ສາມາດຕອບ KR ຂອງເຮົາໄດ້ແທ້ໆຫຼືບໍ່ ..

Act : ໃຊ້ Plan ນີ້ທຳຳໃຫ້ການເຮັດ OKRs ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນລັບທີ່ເປັນສີ່ງພໍໃຈ (ຄະແນນອາດຈະບໍ່ໄດ້ 100% ເພາະຖ້າມັນເຕັມຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ແປວ່າເຮົາຕ້ອງ KR ຕໍ່າໄປ, ແຕ່ກໍ່ອາດເປັນເພາະວ່າເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍໆຄືກັນ.

ໃນຂະນະ, ມື້ນີ້ມື້ທີ່ອອົງກອນໄດ້ມີການເຮັດ Transformation ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆ ຈື່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີເຮົາຄວນນຳໄປລອງໃຊ້ເພື່ອຜົນລັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ແລະທັງໝົດທົງມວນນີ້, ທີ່ໄດ້ກ່າວມາເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງຂອງວັດຕະກຳອົງກອນແບບຢີ່ປຸ່ນທີ່ເຮົານຳມາແຊຣ໌ເທົ່ານັ້ນ. ຍັງມີເລື່ອງລາວອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຢາກນຳມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ medium.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s