ຄຳນາມແມ່ນຫຍັງ/what is noun?

ຄຳນາມແມ່ນຫຍັງ? Whats noun?

First of all I want you close your eyes then open it again and I want to know what you can see

      ກ່ອນອື່ນໝົດຢາກໃຫ້ທຸກຄົນລອງຫຼັບຕາ ແລ້ວມືນຂື້ນມາໃໝ່ແລະສັງເກດເບິງວ່າເຮົາເຫັນຫຍັງແນ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ. ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນແລະຈັບຕ້ອງໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄຳນາມໝົດ ເຊັ່ນ: ໂຕະ(table), ຕັ່ງ(bench), ກະດານ(board), ຄູອາຈານ(teacher), ຫ້ອງ(room)…

        ສະຫຼຸບແລ້ວຄຳນາມແມ່ນ ຄຳທີ່ໃຊ້ເປັນຊື່ເອີ້ນຂອງຄົນ, ສັດ, ສິງຂອງ, ສິ່ງຕ່າງໆ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ…. we can summarize that Noun is a word used as the name of people, animal, thing, place etc..

ຄຳນາມໃນພາສາລາວແລະພາສາອັງກິດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

How difference between noun in English and lao

        ນີ້ຄືປະເດັນໜື່ງທີ່ສ້າງຄວາມປວດຫົວໃຫ້ກັບຄົນລາວເຮົາ ເພາະວ່າໃນພາສາລາວນັ້ນ ບໍວ່າຈະນາມຈຳນວນໜ້ອຍຫຼືຈຳນວນຫຼາຍ ກໍເປັນຕົວດຽວກັນໝົດ ເຊັ່ນ ແມວໜຶ່ງຕົວ, ແມວສາມຕົວ…

   ແຕ່ຕ່າງຈາກພາສາອັງກິດ, ບາງຄຳກໍ່ບໍ່ປ່ຽນ, ບາງຄຳກໍ່ຕື່ມ s, es ບາງຄຳກໍຕັດອອກແລ້ວຕື່ມ ies ແລະ ອື່ນໆອີຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ມາຮຽນຮູ້ກັນ

ນາມຈຳນວນໜ້ອຍ (singular noun)ແມ່ນນາມທີມີພຽງແຕ່ຈຳນວນດຽວ ເຊັ່ນ

– a cat

– a dog

– a house

– a bird

– an apple

– a teacher

Note: a/an = one (a/an ມີຄວາມໝາຍເທົ່າກັບ ໜຶ່ງ)

ນາມຈຳນວນຫຼາຍ (Plural noun)ແມ່ນນາມທີ່ມີສອງຈຳນວນຂື້ນໄປ ເຊັ່ນ

–      Two cats

–      Three dogs

–      Four houses

–      Two birds

–      Five apples

–      Six teachers

ວິທີການສັງເກດວ່າ ເປັນນາມຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື ຈຳນວນຫຼາຍ

ນາມຈຳນວນໜ້ອຍ ແມ່ນຄໍາທີ່ບໍ່ມີ S ຕໍ່ທ້າຍ ເຊັ່ນ

– a cat

– a dog

– a house

ນາມຈຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນຄຳທີ່ມີ ຕໍ່ທ້າຍ ເຊັ່ນ

–      Two cats

–      Three dogs

–      Four houses

ວິທີການນີ້ມີຄວາມຖືກ ຕ້ອງເຖິງ 90% ແຕ່ມີບາງຕົວທີເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີ S ຕໍ່ທ້າຍ ແລະ ມີນາມບາງຕົວທີ່ມີ S ຕໍ່ທ້າຍ ແຕ່ຊ້ຳພັດເປັນນາມຈຳນວນໜ້ອຍ ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວທີ່ສຳຄັນໆ.

ການປ່ຽນຄຳນາມຈຳນວນໜ້ອຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

How to make a singular noun plural.

1.   Add s after noun (ໂດຍປົກກະຕິຈະຕື່ມ S ຕໍ່ທ້າຍ):

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ
bookbooks
monkeymonkeys
studentstudents
bankbanks
househouses
horsehorses
sizesizes
facefaces

Note (ໝາຍເຫດ): ຄໍາທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ se, ze, ce, ໃຫ້ອ່ານອອກສຽງ ເຊັສ

2.   ນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ s, x, z, ch, sh ໃຫ້ຕື່ມ es ເວລາອ່ານຈະອ່ານອອກສຽງ ເຊັສ

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ)
busbuses
glassglasses
boxboxes 
buzzbuzzes
watchwatches
matchmatches
churchchurches
dishdishes
brushbrushes

3.   ນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ y ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີສາກ່ອນ ເພາະວ່າຖ້າທາງໜ້າ y ເປັນສະຫຼະ (a, e, i, o, u) ໃຫ້ເຮົາຕື່ມ s ໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ຖ້າທາງເປັນພະຍັນຊະນະ ໃຫ້່້້ເຮົາປ່ຽນ y ເປັນ i, ແລ້ວຕື່ມ es

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ)
daydays
toytoys
keykeys
monkeymonkeys
babybabies
citycities
countrycountries
flyflies
storystories
ladyladies

4.   ນາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍo ຂ້ອນຂ້າງຍາກເລັກນ້ອຍເພາະບາງຕົວຕື່ມs ບາງຕົວກໍ່ຕື່ມes, ບາງຕົວກໍ່ຕື່ມທັງ s ແລະ es ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີວິທີເບິ່ງ, ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຈື່ເອົາເທົ່ານັ້ນ. ແລະໃນນີ້ເຮົາຈະມາຈື່ເອົາຕົວທີ່ສຳຄັນໆ.

Words ending in o:add s

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ)
radioradios
kilokilos
studiostudios
bamboobamboos
solosolos
pianopianos
zerozeros
photophotos
kangarookangaroos
zoozoos

Words ending in o: add es

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ)
heroheroes
potatopotatoes
tomatotomatoes

Words ending in o: add or es

singular(ຈຳນວນໜ້ອຍ)plural(ຈຳນວນຫຼາຍ)
mosquitomosquitos, mosquitoes
buffalobuffalos, buffaloes
mangomangos, mangoes
volcanovolcanos, volcanoes

Here are some examples using singular and plural nouns.

1.    A red radio is pretty expensive.

2.   Two black radios on the table are from japan.

3.   My house is very small, but their houses are big.

4.   All babies are very cute.

Countable Nouns (ນາມນັບໄດ້) and Uncountable Nouns (ນາມນັບບໍ່ໄດ້).

ກ່ອນອື່ນໝົດລອງເດົາເບິ່ງກ່ອນວ່າຕ່າງປະເທດຖືວ່ານາມໃດທີ່ນັບໄດ້ ແລະ ນາມໃດທີ່ນັບບໍ່ໄດ້.

Chalk (ສໍຂາວ), soap (ສະບູ), paper (ເຈ້ຍ), rice (ເຂົ້າ), beef (ຊີ້ນງົວ)

          ສະເຫຼີຍ…… ຄຳດັ່ງກ່າວຕ່າງປະເທດຖື່ວ່າເປັນນາມນັບບໍ່ໄດ້, ຫຼາຍຄົນຄົງຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງວ່ານັບບໍ່ໄດ້, ດຽວຈະມີວິທີສັງເກດໃຫ້ ຮັບຮອງວ່າໄດ້ຜົນ.

ນາມທີ່ນັບໄດ້ແມ່ນນາມເປັນຕົວໆ ຊື່ງມີຫຼາຍຊີ້ນສ່ວນປະກອບກັນ.

ນາມທີ່ນັບບໍ່ໄດ້ແມ່ນນາມທີ່ບໍ່ສາມາດນັບເປັນຕົວໆໄດ້.

ນາມທີ່ນັບໄດ້ມີຫຼາຍຊີ້ສ່ວນໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງເອົາຫຼາຍຊີ້ນສ່ວນນັ້ນມາປະກອບກັນ ໃຫ້ເປັນຊື່ເອີ້ນອັນດຽວ ແລະ ແຕ່ລະສີ້ນສ່ວນກໍ່ມີຊື່ເອີ້ນຂອງມັນເອງ ຕົວຢ່າງ ເຮືອນ (house) ປະກອບດ້ວຍ ຫຼັງຄາ(roof), ປະຕູ(door), ປ່ອງຢ້ຽມ(window)… ລົດ(car) ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງຈັກ(machine), ກົງລົດ(wheel), ປະຕູ(window)…. ລີງ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວ(head), ແຂນ(hand),ຂາ(leg)…

          ຫຼືວ່າເຮົາລອງເອົານາມເຫຼົ່ານັ້ນມາແຍກອອກເປັນສ່ວນໆ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເອີ້ນຊື້ເດີມຂອງມັນໄດ້ ເຊັ່ນ ເຮືອນ(house) ເມືອແຍກສີ້ນສ່ວນອອກມາແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າເຮືອນ(house)ໄດ້  ແຕ່ເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ roof, door, windows… etc.

          ນາມທີ່ນັບບໍ່ໄດ້ ແມ່ນນາມທີ່ມີພຽງອົງປະກອບດຽວ ແລະ ເຖິງວ່າຈະແຍກອອກ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງເອີ້ນຊື່ເດີມຂອງມັນຢູ່ຄືເກົ່າ ປົກກະຕິຈະເປັນພວກທາດ ຫຼື ຂອງແຫຼວຕ່າງໆ ເຊັ່ນ soap ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າສະບູນັບໄດ້ ແຕ່ເຮົາລອງປາດສະບູອອກເປັນສ່ວນໆເບິ່ງ, ສ່ວນທີ່ 1-4 ເຮົາກໍຍັງເອີ້ນມັນວ່າສະບູຄືເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈື່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

ນາມທີ່ນັບໄດ້ ແມ່ນ ນາມທີ່ເມືອເຮົາແຍກມັນ ແລ້ວບໍ່ສາມາດເອີ້ນຊື່ເດີມຂອງມັນໄດ້

ນາມທີ່ນັບບໍ່ໄດ້ ແມ່ນ ນາມທີ່ເມຶອເຮົາແຍກມັນແລ້ວ ມັນກໍ່ຍັງມີຊື່ເອີ້ນເດີມ

ແລະນີ້ແມ່ນຄຳນາມທີ່ນັບບໍ່ໄດ້ທີ່ເຮົາຄວນຮູ້: soap,  chalk,  paper,  wood, rice,  beef,  meat,  water,  tea, coffee,  sugar,  bread,  oil, milk, shampoo, butter, wine

booze  (n.) ເຫຼົ້າ  (v.) ດື່ມເຫຼົ້າa gentle sprinkle ສາດນ້ຳແບບເບົາໆ
bottom up ດື່ມໝົດແກ້ວAirhostess ≠ Steward
drink up   ດື່ມໝົດແກ້ວbig splash ສາດໂຄ້ມໃຫຍ່
EPOP Events, People, Objects, PlacesBreak up with sb ເລີກ
  Budget Airline = low cost airline
get hot under the collar ໂກດສຸນສຽວessay ຄຳຖາມ ອັດຕະໄນ
I’m dry behind the ears ເປັນຜູ້ໃຫຍ່feather ຂົນ
I’m not wet behind the ears ອ່ອນຕໍ່ໂລກgoing out = ຄົບກັນ Eg. We’re going out with each other
in hot water = big problemheroine ≠ hero
keep my head above waterhighlight   ຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈ
let’s get soak ໄປປຽກກັນI have to confess to you ຂ້ອຍຕ້ອງສາລະພາບເຈົ້່າ
on the rocks  ກິນເຫຼົ້າໃສ່ນ້ຳກ້ອນMultiple choice ຄຳຖາມປາລະໄນ
Puke, vomit, throw up  ຮາກ, ປວດຮາກoral ປາກເປົ່າ
She’s wasted (slang) ເມົາຈົນຂາດສະຕິ (very drunk)ordain ບວດ
Sober≠drunkRock ຫີນກ້ອນໃຫຍ່
Sober-tipsy-drunkRun out of ໝົດ  eg. My motorbike runs out of gass
spoilsport ຕົວທຳລາຍຄວາມມ່ວນstone ຫີນກ້ອນນ້ອຍ
spray, squirt ສາດSugar mama ເຈ້ລ້ຽງເດັກ
straight up ກິນເຫຼົ້າສົດໆບໍ່ມີນ້ຳກ້ອນwe’re not compatible ເຮົາເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້
why you’re so mad ຢາກຮ້າຍyou’re Mr right  ເຈົ້າຄືຄົນທີ່ແມ່ນສຳລັບຂ້ອຍ
you drink like a fish ເຈົ້າດື່ມເຫຼົາປານດື່ມນ້ຳເນາະyou’re my type  ເຈົາຄືນສະເປກຂອງຂ້ອຍ
you look tipsy  ມີອາການມືນເມົາharess, molest ລວນລາມ
wedding band ແຫວນແຕ່ງງານyou’re into the script ອິນໃນບົດ
bracelet ສາຍແຂນmorning shift ກະເຊົ້າ, ພາກເຊົ້າ
necklace, chain ສາຍຄໍ
peopose to ຊໍແຕ່ງງານ
rubber ຢ່າງລຶບ, ຖົງຢາງອານະໄມ
medal ຫຼຽງລາງວັນ
feel for ເຫັນໃຈ
feel sorry ສັງສາານ
tuition fee ຄ່າເທີມ

Some/any

The words some and any are used when the speaker cannot specify or does not need/want to specify a number or an exact amount. Compare the following sentences:

– I saw seven deer when riding my bike in the forest yesterday. (It is important that you know how many deer I saw.)
– I saw some deer when riding my bike in the forest yesterday. (I don’t know exactly how many deer I saw. Or: It is not important that you know exactly how many deer I saw.)

The “rules” that follow apply also to words containing some and any:somebody/anybodysomething/anything, etc.

In general, some is used in positive sentences:

 • I got some nice presents for Christmas this year.
 • This job is going to take some time.
 • Look! There are some large black birds on the roof of the church.
 • You have some butter on your chin.
 • If you are hungry, there are some biscuits in the cupboard.
 • I’m sure I’ll return to Japan some day.
 • There is somebody on the phone for you.
 • I’d like to go somewhere hot this summer.

In general, any is used in negative sentences and questions:

 • I didn’t get any nice presents for Christmas this year.
 • I looked in the cupboard but I couldn’t find any biscuits.
 • I don’t need any help.
 • She’s so rude. No wonder she doesn’t have any friends.
 • I don’t have anything to wear to the dance.
 • I’m not hungry. I don’t want anything to eat.
 • Do you have any brothers or sisters?
 • Did you catch any fish?
 • Have you seen any good films recently?
 • Does anyone know the answer?
 • Are you going anywhere this Christmas?

In fact, the use of some/any is a little more complicated. Following are two common occasions when the above “rules” are “broken”:

1. We can use some in questions when offering/requesting:

 • Would you like some more tea?
 • Could I have some milk, please?
 • Do you want something to eat?

2. We use any in positive sentences when we mean it doesn’t matter which ..:

 • You can come and ask for my help any time.
 • Which book shall I read? – Any one. It’s up to you.
 • You can sit anywhere but here. This is my seat!

Do a quiz on this grammar topic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s